Algemene voorwaarden Fashion Tony’s Naaimachines B.V.

Fashion Tony’s Naaimachines B.V., gevestigd aan Kleine Tocht 30 1507CA Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66696607. Fashion Tony’s Naaimachines B.V. verricht werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna opgenomen termen met de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven dan wel overeengekomen:

- Fashion Tony’s Naaimachines B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
- Koper: de wederpartij van gebruiker;
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Fashion Tony’s Naaimachines B.V. en koper.
2. Algemeen en toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fashion Tony’s Naaimachines B.V. en op alle met Fashion Tony’s Naaimachines B.V. aangegane overeenkomsten.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met alle in deze algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden akkoord gaat. Fashion Tony’s Naaimachines B.V. behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen de voorwaarden te wijzigen, dan wel van de algemene voorwaarden af te wijken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fashion Tony’s Naaimachines B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 Algemene voorwaarden van koper zijn slechts van toepassing mitsdien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden te allen tijde volledig van toepassing. Fashion Tony’s Naaimachines B.V. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2.6 Fashion Tony’s Naaimachines B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
3. Bestellingen
3.1 De door Fashion Tony’s Naaimachines B.V. gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van Fashion Tony’s Naaimachines B.V. vermelde prijzen zijn exclusief BTW alsmede exclusief eventuele bijkomende kosten.
3.2 Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de voltooiing van uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden doorgevoerd in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, (import-)heffingen, wisselkoersen e.d., is Fashion Tony’s Naaimachines B.V. gerechtigd de extra kosten door te berekenen in de door de wederpartij te betalen prijzen.
3.3 Fashion Tony’s Naaimachines B.V. heeft het recht bestellingen zonder opgaaf van redenen niet uit te voeren, dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging te verbinden.
4. Prijzen
4.1. Alle door Fashion Tony’s Naaimachines B.V. vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en/of overige bijkomende kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch op nabestellingen.
4.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Indien op de prijslijsten en/of orderbevestiging een prijs vermeld staat die onjuist is, behoudt Fashion Tony’s Naaimachines B.V. het recht voor om alsnog de juiste prijs aan koper in rekening te brengen. Koper kan als gevolg hiervan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en de daarbij geleverde goederen geheel voor eigen rekening retour te zenden.
5. Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk geleverd na betaling of aanbetaling door koper. Doch streeft Fashion Tony’s Naaimachines B.V. ernaar om binnen 5 tot 10 werkdagen na ontvangst van de betaling of aanbetaling te leveren. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als uiterste termijn. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien;
- de goederen door of in naam van de koper worden afgehaald en in ontvangst worden genomen;
- de goederen zijn overgedragen aan een beroepsvervoerder, welke door Fashion Tony’s Naaimachines B.V. of koper is ingeschakeld.
- de goederen zijn afgeleverd door de eigen koeriersdienst van Fashion Tony’s Naaimachines B.V. op een door beide partijen afgesproken plaats van aflevering.
5.4 Alle goederen worden bezorgd door PostNL of door de eigen koeriersdienst van Fashion Tony’s Naaimachines B.V.
5.5 Indien een bestelling tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Eventuele vertragingen zullen aan koper schriftelijk of mondeling kenbaar worden gemaakt.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Afgeleverde goederen blijven eigendom van Fashion Tony’s Naaimachines B.V., totdat koper aan al hetgeen aan verplichtingen heeft voldaan. Koper is derhalve niet gerechtigd deze goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
6.2 Indien derden voornemens zijn beslag te leggen dan wel reeds beslag hebben gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is koper verplicht Fashion Tony’s Naaimachines B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
7. Ruilen en herroepingsrecht
7.1 Koper is verplicht de goederen bij in ontvangst name nauwkeurig te onderzoeken en te controleren of het geleverde voldoet aan hetgeen hiervan redelijkerwijs verwacht mag worden. Door de goederen in ontvangst te nemen wordt geacht dat het geleverde voldoet aan hetgeen hiervan redelijkerwijs verwacht mag worden. Alle hierna ontstane gebreken komen derhalve geheel voor rekening van koper.
7.2 Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen door aanbod en aanvaarding daarvan is koper de volledige factuurwaarde inclusief eventueel bijkomende kosten verschuldigd. Na betaling hiervan kan er geen geld meer aan koper gerestitueerd worden. Eventuele aanbetalingen worden alsmede nimmer gerestitueerd.
7.3 Koper behoudt zich het recht voor gedurende 7 kalenderdagen na feitelijke en juridische levering de door Fashion Tony’s Naaimachines B.V. geleverde goederen te ruilen voor andere goederen die Fashion Tony’s Naaimachines B.V. aanbiedt, mitsdien de factuurwaarde van deze goederen minimaal dezelfde factuurwaarde hebben als de oorspronkelijke goederen.
7.4 De goederen die koper wenst te ruilen dienen binnen 7 kalenderdagen na feitelijke en juridische levering in de originele verpakking, schoon, ongebruikt en voldoende gefrankeerd retour te worden gezonden dan wel afgeleverd te worden op bovenstaand adres. Koper dient tevens schriftelijk met opgaaf van redenen Fashion Tony’s
Naaimachines B.V. op de hoogte te stellen dat koper de goederen wenst te ruilen.
7.5 Fashion Tony’s Naaimachines B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om goederen die koper wenst te ruilen te weigeren indien deze niet geheel verkeren in de staat waarin deze aan koper geleverd zijn.
7.6 Indien Fashion Tony’s Naaimachines B.V. toch besluit akkoord te gaan met de ruil van goederen welke niet geheel verkeren in de staat waarin deze aan koper geleverd zijn is koper aan Fashion Tony’s Naaimachines B.V. het bedrag verschuldigd welke nodig is om de goederen volledig te herstellen.
7.7 Eventuele retourzendingen aan Fashion Tony’s Naaimachines B.V. zijn volledig voor rekening van koper.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Fashion Tony’s Naaimachines B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en/of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Fashion Tony’s Naaimachines B.V. Fashion Tony’s Naaimachines B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetverderving.
8.2 Indien Fashion Tony’s Naaimachines B.V. om een bepaalde reden toch gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding op generlei wijze hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product en/of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.3 Koper vrijwaart Fashion Tony’s Naaimachines B.V. voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen Fashion Tony’s Naaimachines B.V. en koper schade hebben geleden.
9. Incassokosten
9.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in verzuim verkeert, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het verschuldigde bedrag, doch tenminste € 100,-.
9.2 Indien Fashion Tony’s Naaimachines B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van koper.
9.3 De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
9.4 Koper is tevens over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
10. Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op koper vanaf het moment dat aan koper feitelijk en/of juridisch geleverd is. Indien de goederen aan koper worden afgeleverd door een beroepsvervoerder gaat dit risico over vanaf het moment dat de goederen in de fysieke macht van deze beroepsvervoerder zijn gebracht.
11. Persoonsgegevens
11.1 De gegevens die door koper worden verstrekt worden door Fashion Tony’s Naaimachines B.V. vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden; het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site, het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het vertrekken van voor u relevante informatie.
11.2 Fashion Tony’s Naaimachines B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
11.3 Fashion Tony’s Naaimachines B.V verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Onze merken

De merken van de naaimachines die wij o.a. voeren zijn

Contact

Tony's Naaimachines
Baarsjesweg 280
1058AE Amsterdam

Let op! Wilt u langs komen? Neem dan contact met ons op! In verband met verhuizing zijn wij niet altijd aanwezig.

info@naaimachinestony.nl
+31634971399
Ruim assortiment

Marktplaats

Wij zijn ook te vinden op 

  

Veilig betalen

Bij Fashion Tony's Naaimachines betaalt u gemakkelijk en veilig via iDeal. 

© 2016 - 2022 Fashion Tony's Naaimachines B.V. | | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel